Algemene voorwaarden AANBIEDERS

Doel van het Meedoenarrangement

Iedere inwoner in Doetinchem moet de kans hebben zich te ontspannen, te sporten en te ontwikkelen; dát is de gedachte achter het Meedoenarrangement. Gebrek aan financiën mag niet de reden zijn waarom mensen niet meedoen. Het Meedoenarrangement biedt deze inwoners de kans om zichzelf te ontwikkelen en de eigen mogelijkheden te ontdekken. Door bijvoorbeeld een cursus te volgen of nieuwe contacten op te doen bij een sportvereniging.

Dáár maakt het Meedoenarrangement werk van!

Inschrijving Meedoenarrangement

 1. Organisaties uit gemeente Doetinchem of organisaties die hun diensten op locatie in gemeente Doetinchem uitvoeren, kunnen zich aanmelden als aanbieder van het Meedoenarrangement.
 2. In enkele gevallen kan er een uitzondering worden gemaakt voor een organisatie buiten gemeente Doetinchem. Hier wordt indien nodig maatwerk toegepast.
 3. Een organisatie zal worden toegelaten wanneer deze in ieder geval producten/diensten aanbiedt die in overeenstemming zijn met het doel van het Meedoenarrangement.
 4. Tijdens de toetsing van de aanmelding kan de organisatie gevraagd worden om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 5. Voor deelname aan het MA worden aangeleverde organisatiegegevens van de aanbieder gebruikt om het Meedoen te kunnen regelen. Deze organisatiegegevens kan de aanbieder zelf inzien in zijn/haar account. Een gedeelte van deze gegevens is zichtbaar op de website van het Meedoenarrangement. Zodat het dienstenaanbod zichtbaar en te bestellen is.

Zonder deze organisatiegegevens is deelname aan het Meedoenarrangement niet mogelijk.

Maatschappelijke bijdrage

Door als aanbieder deel te nemen aan het Meedoenarrangement levert u een maatschappelijke bijdrage. U biedt activiteiten aan voor inwoners, die anders voor hen niet betaalbaar zijn. Wij vragen u minimaal 11% korting te geven op deze activiteiten. Deze korting is nodig om het Meedoenarrangement betaalbaar te houden.

Het Meedoenarrangement heeft voor u als aanbieder ook voordelen. Problemen rondom het betalen en innen van contributie worden voorkomen. Ook kan het ledenaantal of de verkoop van activiteiten van uw organisatie toenemen. Financiële problemen weerhouden een inwoner niet langer om gebruik te maken van uw aanbod.

 

Productbeheer

 1. Elk ingediend en/of gewijzigd product wordt getoetst of deze in overeenstemming is met het doel van het Meedoenarrangement.
 2. Het is verplicht een volledige productomschrijving weer te geven. Ook moet de aankoopnotitie voorzien zijn van een aanvulling op de aangegeven standaard tekst.
 3. Alleen producten die een volledige omschrijving hebben worden getoetst. Is de omschrijving niet volledig, dan zal na 14 dagen het product worden verwijderd. Graag verwijzen wij u hiervoor naar punt 4.

Na goedkeuring wordt (de wijziging van) het product/de dienst ‘live’ op de website van het Meedoenarrangement gezet, zodat deelnemers deze kunnen bestellen.

De ingevoerde productprijzen zijn inclusief het geldende btw-percentage.

 1. Het Meedoenarrangement evalueert minimaal één keer per jaar de aangeboden producten. In deze evaluatie wordt opnieuw bekeken of de aangeboden producten het doel van het Meedoenarrangement (nog) ondersteunen. Dit kan betekenen dat u als aanbieder een bericht ontvangt met het verzoek één of meerdere producten uit uw assortiment te verwijderen of te wijzigen.
 2. De aanbieder is verplicht de productinformatie volledig en juist in te voeren. Zijn er specifieke aanvullende voorwaarden, dan moeten deze worden aangegeven.

Als ook de informatie bij de aankoopnotitie die zichtbaar wordt op het afhaalbewijs.

Eventuele eenmalig bijkomende kosten dienen als apart product te worden aangeboden

 1. Structurele bijkomende kosten voor de deelnemer zijn binnen het Meedoenarrangement niet Uitzonderingen vallen onder maatwerk. Hiervoor dient de aanbieder altijd contact op te nemen met het Meedoenarrangement.
 2. Aangeboden producten mogen in punten niet hoger zijn dan het maximaal aantal toegekende punten voor het betreffende jaar. Het Meedoenarrangement streeft naar langdurig gebruik van de punten gedurende het hele jaar. Zo dienen zowel de gevraagde punten als de aangeboden vorm van het product in verhouding te staan tot het totaal aantal punten van een deelnemer.
 3. Alle aangeboden producten staan standaard te bestellen op één per persoon per jaar. Dit om doorverkopen of verhandelen te voorkomen. In overleg met het Meedoenarrangement kan dit aantal worden gewijzigd. Dit is afhankelijk van het aangeboden product.
 4. Voor alle prijsverhogingen vanaf € 5,00 dient de aanbieder het Meedoenarrangement een e-mail (info@meedoenarrangement.nl) te sturen met informatie over de reden van deze prijsverhoging.
 5. Aan het eind van elk kalenderjaar is de aanbieder verplicht alle producten na te lopen en waar nodig de (product)informatie, zoals geldigheidsduur, jaartallen aan te passen. Niet juist aangepaste producten kunnen onvindbaar en daardoor niet meer te bestellen zijn.

Het afhaalbewijs

 1. De aanbieder is verplicht het afhaalbewijs uitgeprint in te nemen op het moment dat het product wordt afgenomen. Inlevering van het afhaalbewijs staat gelijk aan deelname en betaling van het bestelde product. Een juiste inname van het afhaalbewijs verkleint de kans op oneigenlijk gebruik van het Meedoenarrangement:
 • De deelnemer dient altijd het afhaalbewijs uitgeprint mee te nemen om gebruik te maken van het product of de dienst. Het afhaalbewijs wordt door de betreffende aanbieder ingenomen, aangevuld met de datum van inlevering en voorzien van een paraaf/handtekening van de aanbieder of een daartoe bevoegde medewerker.
 • Bij inname van het afhaalbewijs dient de aanbieder te controleren of het afhaalbewijs daadwerkelijk van de betreffende deelnemer is (hierbij mag gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs).

De aanbieder controleert of het afhaalbewijs niet eerder is aangeboden. Wanneer blijkt dat het afhaalbewijs eerder is ingeleverd, wordt het afhaalbewijs geweigerd.

 • Het laten zien van het afhaalbewijs via een mobiele telefoon is NIET toegestaan en niet voldoende om gebruik te maken van het bestelde product.
 • Een afhaalbewijs kan alleen later worden ingeleverd dan de gemelde uiterste inleverdatum als dit in overleg is gebeurd met het de aanbieder en de deelnemer. Is dit niet gebeurd, dan worden punten niet teruggestort. Ook kan deze bestelling dan niet door de aanbieder worden gefactureerd aan het Meedoenarrangement.

 

 

Preventie oneigenlijk gebruik Meedoenarrangement

 1. Bestelde producten zijn persoonsgebonden. Producten zijn daardoor niet te gebruiken door familieleden en/of derden. Ook is het verboden om producten door te verkopen. Aanbieders hebben een preventieve rol bij het voorkomen van oneigenlijk gebruik van het Meedoenarrangement. Als een aanbieder signalen ontvangt van mogelijk oneigenlijk gebruik van producten door deelnemers, dan is de organisatie verplicht dit signaal te melden bij het Meedoenarrangement. Het Meedoenarrangement onderzoekt dit signaal en neemt zo nodig maatregelen.
 2. De aanbieder is verplicht het oneigenlijk gebruik van het Meedoenarrangement zoveel mogelijk te beperken door controle op de identiteit en het aangeboden product.

Bestellingen, terugboekingen en annuleringen

 1. Contactgegevens van de aanbieder kunnen via het afhaalbewijs van de deelnemer gebruikt worden om het Meedoen met de aanbieder te regelen.
 2. De aanbieder is (mede) verantwoordelijk voor het toezien op de juistheid van de bestellingen en annuleringen.
 3. Bestellingen gedaan in het kalender/ Meedoen jaar 2023 moeten ook verzilverd én daadwerkelijk afgenomen zijn vóór 31 december 2023. Het is NIET mogelijk om bestellingen in december 2023 te doen, en deze pas te verzilveren en/of af te nemen in 2024.
 4. Producten kunnen door deelnemers besteld worden tot uiterlijk 17 december 2023. Vanaf 18 december 2023 zijn alle producten in het Meedoenarrangement niet meer te bestellen tot 15 januari 2024.
 5. Bestelde producten kunnen in principe niet geannuleerd worden. Ingewisselde punten worden niet teruggestort. In specifieke gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Deze uitzonderingen vinden altijd plaats met goedkeuring van het Meedoenarrangement en de betreffende aanbieder.

Voordat een annulering in behandeling wordt genomen door het Meedoenarrangement, dient de betreffende aanbieder per e-mail hun goedkeuring te sturen naar info@meedoenarrangement.nl.

Let op: een annulering kan alleen plaatsvinden vóór de vastgestelde inleverdatum van het betreffende product.

 1. Wanneer een product (tijdelijk) niet meer leverbaar is, maakt de aanbieder zelf afspraken met de deelnemer wanneer het product beschikbaar is. De gemaakte afspraak is tussen de aanbieder en de deelnemer.
 2. Producten besteld in 2023 kunnen door deelnemers worden ingeleverd tot uiterlijk 31 december 2023. Voor specifieke producten kan hierop een uitzondering worden gemaakt. De afwijkende uiterste inleverdatum is altijd in overleg met het Meedoenarrangement. Seizoensgebonden producten die over een jaarwisseling heen lopen, moeten wel eind december 2023 bij de aanbieder ingeleverd zijn.
 3. Door omstandigheden zoals het corona virus kunnen activiteiten en/of aanbiedingen wellicht niet doorgaan.

Het niet doorgaan van activiteiten door dit soort omstandigheden, geeft u géén recht op het factureren van de gedane bestellingen.

Gaat u altijd in overleg met de deelnemer wat er wél mogelijk is met de bestelling die er is gedaan.

Financiën en facturatie

 1. Een aanbieder mag geen structurele extra kosten van een product in rekening brengen bij een deelnemer. Niet in punten en niet in geld. Eventuele uitzonderingen vallen onder maatwerk.
 2. Elke kalendermaand dient een aanbieder te factureren aan het Meedoenarrangement.

De maandfactuur wordt opgemaakt aan de hand van de uitgeprinte en ingeleverde afhaalbewijzen. Het maandelijks besteloverzicht is hierbij slechts een hulpmiddel.

Het is niet toegestaan het besteloverzicht te kopiëren uit het systeem en aan te bieden als factuur.

 1. Bestellingen die zijn gedaan, maar waarvan géén download is geweest mogen NIET gefactureerd worden. Deze afhaalbewijzen zijn niet uitgeprint en daardoor niet aangeboden bij de aanbieder.

Let op: de kortingsprijzen bij elk product van de aanbieder zijn inclusief BTW. Dit betekent dat er geen (extra) BTW kan worden berekend op de factuur.

 1. Facturen worden gericht aan:

Gemeente Doetinchem                 of                           Gemeente Doetinchem

t.a.v. Meedoenarrangement                                        t.a.v. Meedoenarrangement

Raadhuisstraat 2                                                          Postbus 9020

7001 EW  Doetinchem                                                 7000 HA  Doetinchem

Er is géén verwerking mogelijk zonder de juiste adressering of juiste gegevens!

De facturen worden per e-mail gestuurd naar: info@meedoenarrangement.nl

 1. Op de factuur dienen de volgende gegevens vermeld te worden:
 • Gegevens van de aanbieder: naam, adres, postcode en woonplaats, KVK nummer indien van toepassing, IBAN nummer en mailadres.
 • Overzicht van de bestelde producten, naam deelnemer, het bestelnummer en de inkoopprijs. Dit is de kortingsprijs inclusief BTW.
 • Betalingstermijn

Voor de opmaak van uw factuur kunt u gebruik maken van een conceptfactuur

De verwerkingstermijn van het in behandeling nemen van uw factuur bedraagt 14 dagen.

 1. In verband met het tijdig administratief afsluiten van het boekjaar 2023 dient de laatste factuur uiterlijk 15 januari 2024 ingediend te zijn bij het Meedoenarrangement.
 2. Alleen correct opgemaakte en toegezonden facturen worden door het Meedoenarrangement in behandeling genomen.
 3. Wanneer het afhaalbewijs later is ingeleverd dan de gemelde uiterste inleverdatum, kan deze niet worden gefactureerd bij het Meedoenarrangement. Uitzonderingen vallen onder maatwerk.
 4. De aanbieder maakt de factuur op volgens de daarvoor vastgestelde richtlijnen. De facturatie vindt alleen plaats op basis van afgehaalde producten/ingeleverde afhaalbewijzen. Vanaf januari 2023 zal het Meedoenarrangement bij steekproeven aanbieders vragen de afhaalbewijzen aan te leveren naar aanleiding van de aangeboden factuur.
 5. Wanneer uit deze steekproeven blijkt dat afhaalbewijzen niet volgens de richtlijnen zijn ingenomen, gaat het Meedoenarrangement met de betreffende aanbieder in gesprek. Wanneer uit dit gesprek blijkt dat er meer gefactureerd is dan daadwerkelijk is afgenomen, kunnen er sancties worden opgelegd. Het factureren van producten die niet zijn afgenomen wordt gezien als misbruik. Gevolgen van misbruik van het Meedoenarrangement kan zijn dat de organisatie het onterecht geïnde bedrag dient terug te betalen en/of uitsluiting van deelname aan het Meedoenarrangement voor minimaal de rest van het betreffende jaar.

Geldigheid algemene voorwaarden en maatwerk

De algemene voorwaarden kunnen minimaal ieder kalenderjaar wijzigen. Het Meedoenarrangement kan niet aangesproken worden op verlopen algemene voorwaarden. Alleen de laatste versie is geldend. Deelnemers en aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de algemene voorwaarden.

Naast de algemene voorwaarden wordt door het Meedoenarrangement altijd maatwerk geboden. Dit kan in bijzondere gevallen betekenen dat er van de algemene voorwaarden afgeweken kan worden.

Voor de specifieke voorwaarden van de deelnemers, verwijzen wij u graag naar de algemene voorwaarden voor deelnemers 2023.

Algemene voorwaarden DEELNEMERS

Inschrijving Meedoenarrangement

 

 1. Inwoners van de Gemeente Doetinchem kunnen zich elk kalenderjaar aanmelden. Na aanmelding volgt een inkomenstoets. Om een toekenning te krijgen moet de aanvrager en evt. partner/huisgenoten voldoen aan de inkomenstoets.
 2. Elke aanvrager met een inkomen niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm komt in aanmerking. De aanvrager(s) moet(en) zijn ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie van gemeente Doetinchem.
 3. Jongeren vanaf 18 jaar doen zelfstandig een aanvraag voor het Meedoenarrangement.
 4. De aanvrager van het Meedoenarrangement is verplicht een volledig overzicht aan te leveren van alle bankafschriften van minimaal de laatste twee maanden. Met daarop zichtbaar alle inkomstengegevens. Ook van uw evt. partner/huisgenoten van 18 jaar en ouder ontvangen wij deze gegevens. Op basis daarvan toetst het Meedoenarrangement of de aanvrager wel/niet kan deelnemen aan het Meedoenarrangement. Worden genoemde inkomensgegevens niet of niet volledig aangeleverd, dan kan een aanvraag niet verwerkt worden.
 5. Voor deelname aan het Meedoenarrangement worden enkele persoonsgegevens gebruikt. Dit is nodig om over het account en de punten te kunnen beschikken. Door aanmelding bij het Meedoenarrangement geeft de deelnemer toestemming voor het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens kan een deelnemer zelf inzien in zijn/haar account.
 6. Deelnemers melden zich aan met hun eigen persoonlijke e-mailadres (of dat van de hoofdaanvrager). Het mag géén e-mailadres zijn van een organisatie, ondersteuner, bewindvoerder, buurtcoach of andere hulpverlenende instantie.

Het advies is dan een hotmail of een gmail adres aan te maken voor de aanvrager.

 1. Het is verplicht wijzigingen in de persoonlijke gegevens door te geven. Onjuiste gegevens zorgen voor problemen bij acties. Daardoor kan ook een aanbieder de deelnemer niet bereiken bij bestellingen. De deelnemer geeft de gewijzigde informatie ZELF direct door via info@meedoenarrangement.nl. Het team Meedoenarrangement zal de gewijzigde gegevens verwerken in haar applicatie.
 2. Verhuist een deelnemer naar een andere gemeente? Dan wordt dit direct doorgegeven aan het Meedoenarrangement. Ook is de deelnemer verplicht dit te melden bij de nieuwe gemeente. Zodat deze op de hoogte is van het gebruik van de voorziening.

Verhuist een deelnemer binnen drie maanden na aanmelding bij het Meedoenarrangement? Dan vervallen de punten die nog niet zijn gebruikt.

Vanaf de datum van inschrijving bij een andere gemeente, is het niet meer toegestaan om producten te bestellen. Producten die na deze datum zijn besteld, worden geannuleerd.

 1. Woont een potentiële deelnemer bij een organisatie of instelling (of valt onder hun verantwoordelijkheid)? Dan kan deze worden aangemeld als groepsaanmelding. Dit kan alleen onder begeleiding van een hulpverlener. De hulpverlener is de hoofdaanvrager, maar ontvangt geen punten en kan zelf niet deelnemen aan het Meedoenarrangement.
 2. Is het noodzakelijk dat een deelnemer ondersteuning krijgt van bijvoorbeeld een ouder, kind, ander familielid of mentor bij het regelen van het Meedoenarrangement? Alleen met toestemming van de deelnemer kan de ondersteuner de inloggegevens ontvangen. Via de e-mail (info@meedoenarrangement.nl) geeft de deelnemer hiervoor toestemming. In verband met de wet op de privacy worden persoonsgegevens niet aan derden verstrekt.
 3. Het is een deelnemer niet toegestaan de inloggegevens van het eigen account te delen met derden. Is dit gebeurd, dan is de deelnemer daar zelf aansprakelijk voor. De verantwoordelijkheid voor het beschermen van de eigen persoonsgegevens ligt bij de deelnemer.

De punten

 1. De toegekende punten zijn persoonlijk en maximaal een kalenderjaar geldig. Punten die niet opgemaakt zijn, kunnen niet meegenomen worden naar het volgende Meedoen jaar.
 2. De toegekende punten mogen niet overgedragen/ingezet worden voor familieleden of derden.
 3. Voor de verschillende leeftijdscategorieën geldt de volgende puntentoekenning:
     
Leeftijdscategorie Punten Euro
0 – 4 jaar 450 225
4 – 8 jaar 900 450
8 – 12 jaar 900 450
12 – 18 jaar 900 450
18 – 24 jaar 500 250
24 – 27 jaar 500 250
27 – 55 jaar 500 250
55 – 67 jaar 500 250
67 + jaar 500 250

Daarbij geldt het volgende:

 • Wordt een kind in de eerste helft van het betreffende jaar 4? Dan krijgt dit kind 900 punten.
 • Wordt een kind in de tweede helft van het betreffende jaar 4? Dan krijgt dit kind 450 punten.
 • Wordt een jongere in de eerste helft van het betreffende jaar 18? Dan krijgt deze persoon 500 punten toegekend.
 • Wordt een jongere in de tweede helft van het betreffende jaar 18? Dan krijgt deze persoon 900 punten toegekend.
 1. Het is niet mogelijk om punten tussen gezinsleden, partners en/of kinderen onderling over te boeken.

Gebruik producten

 1. De ouder(s)/verzorger(s)/de hoofdaanvrager zijn/ is verantwoordelijk voor het account van zichzelf en de overige familieleden. De ouder(s)/verzorger(s) zien toe op een juist gebruik van de punten. Dit kan betekenen dat het Meedoenarrangement de betreffende ouder(s)/verzorger(s) kan wijzen op het bestelgedrag van zijn/haar kind(eren).

Het is minderjarige kinderen niet toegestaan met de inloggegevens van de ouder(s)/verzorger(s) bestellingen te plaatsen.

 1. Bestelde producten/activiteiten zijn persoonsgebonden. Producten/ activiteiten mogen niet door gezinsleden worden gebruikt, als ook niet worden doorverkocht. Het doorverkopen van gekochte producten/activiteiten wordt gezien als misbruik. De deelnemer zal dan uitgenodigd worden voor een gesprek. Gevolgen van misbruik van het Meedoenarrangement betekenen dat het account wordt geblokkeerd. Ook kunnen de deelnemer en/ of de gezinsleden voor één of meerdere jaren worden uitgesloten van deelname. Deze voorwaarden gelden voor zowel de ouder(s)/verzorger(s)/hoofdaanvrager als ook voor de kinderen van het gezin.

De consequentie van het onderling uitwisselen van producten als wel het doorverkopen van producten worden ook besproken met de betreffende aanbieder. Dit kan betekenen dat de aanbieder deelnemers de toegang tot het product en/ of de organisatie kan weigeren.

Bestellingen, terugboekingen en annuleringen

 1. Punten kunnen besteed worden tot uiterlijk 17 december 2023. Vanaf 18 december zijn alle producten in het Meedoenarrangement niet meer te bestellen tot 15 januari 2024.
 2. Bestellingen gedaan in het kalender/ Meedoen jaar 2023 moeten ook verzilverd én daadwerkelijk afgenomen zijn vóór 31 december 2023. Het is NIET mogelijk om bestellingen in december 2023 te doen, en deze pas te verzilveren en/of af te nemen in 2024.
 3. Een deelnemer kan alleen die producten/diensten bestellen die aangeboden worden voor zijn of haar leeftijd(categorie).

Het komt voor dat producten aangeboden worden vanaf een leeftijd die valt binnen een leeftijdscategorie. De toegestane leeftijd aangegeven in de informatie van het product is leidend.

 1. Een deelnemer is verplicht het afhaalbewijs van een bestelling uitgeprint in te leveren bij de aanbieder. Dit is het bewijs van deelname en betaling. Het afhaalbewijs moet ingeleverd zijn vóór de uiterste inleverdatum. Een bestelling die zonder overleg met de betreffende aanbieder na de uiterste inleverdatum ingeleverd wordt, kan niet meer worden afgenomen. De bestelling wordt niet geannuleerd en punten worden niet teruggestort.

Het Meedoenarrangement kan alleen zelf via maatwerk daar een uitzondering op maken.

 1. Producten besteld in 2023 zijn bij de betreffende aanbieder in te leveren tot 31 december 2023. Voor bepaalde producten wordt een uitzondering gemaakt. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het lezen van de productomschrijving en de aankoopnotitie op uw afhaalbewijs.
 2. Bestelde producten/ activiteiten kunnen niet geannuleerd worden. Punten die zijn uitgegeven worden niet teruggestort of uitgekeerd in geld. In uitzonderlijke gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Deze uitzonderingen vinden altijd plaats met medegoedkeuring van de betreffende aanbieder. Hiervoor neemt de deelnemer zelf contact op met de aanbieder. De aanbieder dient het verzoek in bij het Meedoenarrangement via info@meedoenarrangement.nl.
 3. Persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer worden via het afhaalbewijs gebruikt door de aanbieder om de bestelling af te kunnen handelen met de deelnemer.
 4. Wanneer een product (tijdelijk) niet meer leverbaar is, maakt de aanbieder zelf afspraken met de deelnemer hoe dit op te lossen. De gemaakte afspraak is tussen de aanbieder en de deelnemer.
 5. Door bijvoorbeeld het corona virus kunnen activiteiten en/of aanbiedingen wellicht niet doorgaan.

Het niet doorgaan van activiteiten door gewijzigde corona maatregelen, geeft u géén recht op terugboeking van uw punten of het annuleren van uw bestellingen.

Gaat u altijd in overleg met de aanbieder wat er wél mogelijk is met de bestelling die u hebt gedaan.

Het afhaalbewijs

 1. Het afhaalbewijs is persoonsgebonden en moet uitgeprint ingeleverd worden. Het laten zien van een afhaalbewijs op een mobiele telefoon is NIET voldoende voor deelname.
 2. Het afhaalbewijs wordt door de betreffende aanbieder ingenomen. Er kan gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs. Op het afhaalbewijs wordt zichtbaar de datum van inlevering met een paraaf/handtekening van de aanbieder of vertegenwoordiger van de aanbieder gezet.
 3. Bij inlevering van het afhaalbewijs kan de aanbieder controleren of het bewijs eigendom is van de aanbieder aan de hand van zijn identiteitsbewijs.

 

 

Spelregels rondom de scholen

 1. Voor het basisonderwijs mogen er per kind per jaar maximaal 150 punten (€75.-) worden uitgegeven aan tegoedbonnen schoolkosten. Deze zijn in verschillende waardes te bestellen.
 2. Voor het voortgezet- en beroepsonderwijs mogen er maximaal per kind per jaar 400 punten (€ 200,-) worden uitgegeven aan tegoedbonnen schoolkosten. Deze zijn in verschillende waardes te bestellen.
 3. Bestelde tegoedbonnen dienen uiterlijk binnen twee weken na bestelling te worden ingeleverd op de betreffende school.
 4. Te veel bestelde tegoedbonnen kunnen niet worden geannuleerd en punten worden niet teruggestort.
 5. De tegoedbonnen schoolkosten zijn niet beperkt houdbaar. Wanneer een bon niet volledig is uitgegeven, blijft het resterende bedrag bij school open staan. De betreffende school en de (ouder(s)/verzorger(s) van) de leerling bespreken onderling hoe het resterende bedrag wordt besteed. Dit mag in onderling overleg ook in het volgende schooljaar.

Spelregens rondom communicatiekosten

 1. Gemeente Doetinchem biedt in het Meedoenarrangement volwassenen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd een financiële vergoeding van communicatiekosten (telefoon, internet).
 2. Het product communicatiekosten kan per kalenderjaar maximaal één keer worden besteld door een deelnemer, bij voldoende puntensaldo.
 3. Het is een deelnemer alleen toegestaan de financiële vergoeding in te zetten voor de communicatiekosten (telefoon en internetkosten).
 4. Het Meedoenarrangement houdt minimaal 1 keer per jaar een controlesteekproef. Deelnemers zijn verplicht mee te werken aan deze steekproef.
 5. De deelnemer levert na de bestelling communicatiekosten zijn/ haar bankgegevens (IBAN) aan bij het Meedoenarrangement. Deze gegevens worden gemaild naar (info@meedoenarrangement.nl). Zonder aanlevering van deze gegevens kan er geen betaling worden gedaan.

Geldigheid algemene voorwaarden en maatwerk

De algemene voorwaarden kunnen per kalenderjaar wijzigen. Het Meedoenarrangement kan niet aangesproken worden op verlopen algemene voorwaarden. Alleen de laatste versie is geldend. Bij hun aanmelding hebben deelnemers als ook aanbieders ingestemd met de algemene voorwaarden. Dit is bevestigd door de ontvangen toekenning van het Meedoenarrangement.

Naast de algemene voorwaarden kan er door het Meedoenarrangement maatwerk geboden worden. Dit kan in bijzondere gevallen betekenen dat er van de algemene voorwaarden afgeweken wordt.